نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سؤال علوم تجربی دوم راهنمایی بخش اول 1-جملات زیررابااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنی... با عنوان : نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی بخوانید :

نمونه سؤال علوم تجربی دوم راهنمایی بخش اول


1-جملات زیررابااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

الف- ذوب شدن یخ یک تغییر .............................است.(فیزیکی-شیمیایی)

ب-واکنش یک ماده با اکسیژن را ............................می گویند.

2-اجزای واکنش زیر را مشخص کنیدودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟                                              

                                             آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                           .............           14 گرم            8 گرم  3- شمع از چه ماده و چه عناصری ساخته شده است؟ وقتی می سوزد چه موادی تولید می شود؟4- جدول زیر را تکمیل کنید:


نتیجه    
روش آزمون    
آزمون شناسایی

    
    
مس موجود در یک محلول

    
دمیدن آن گاز در آب آهک    


    
    
نشاسته
5 - سوختن شمع و زنگ زدن آهن چه شباهت و چه تفاوتی با یکدیگردارند؟


6- وقتی  منیزیم می سوزدیعنی با اکسیژن هوا ترکیب می شود اکسید منیزیم که گرد سفید رنگی است با قی می ماند. معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید

و اجزای آن را مشخص کنید؟7- وقتی کاغذ می سوزد چه بر سر ذره های سازنده ی کاغذ می آید؟آیا تغییر دیگری نیز روی می دهد؟ توضیح دهید؟


8- اجزای واکنش زیر را مشخص کنید؟ودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟

                                                                                                               آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                                              .............           14 گرم            8 گرم  9- سرعت در واکنش های شیمیایی را تعریف کنید؟وبنویسید سرعت واکنش های شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد؟10- اگر بر روی مقداری جوش شیرین چند قطره آب بریزیم چه روی می دهد؟چرا؟ نوع تغییر را مشخص کنید؟5/111- علی بعد از انجام آزمایش باقی مانده ی آب اکسیژنه را در یک بطری نوشابه خانواده ریخت .نظر شما در مورد این کار او چیست؟ چرا؟


12 – در سه بطری دربسته گازهای اکسیژن، هیدروژن و کربن دی اکسید وجود داردبا. طراحی آزمایشی گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنید؟ 2


13 – مجید می گوید:(سیب درختی دارای نشاسته است)اما احمد با او موافق نیست. شما آزمایشی را بیان کنید تا  آنها  بتوانند جواب  درست را بدست آورند؟2نمره14-مفاهیم زیر  را تعریف کنید:


1- سوخت:

2- کاتالیز گر:

3- خواص شیمیایی:

4- اکسایش:

5-تغییر شیمیایی:

6- تغییر فیزیکی:

7-قانون پایستگی جرم:نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم1-جاهای خالی را با کلمات تکمیل کنید:


الف- به جسمی که در یک محیط موج ایجاد کند .......................... گفته می شود.

ب-رنگ های مختلف نورهنگام عبورازمنشورازهم جدامی شوند.به این پدیده ...................می گویند.

ج-تعداد نوسان های یک نوسانگردر ثانیه را .......................می گویند

د-عدسی ....................... شعاعهای نور را در یک جا جمع می کند و اجسام را بزرگتر نشان می دهد.      


2- خورشید گرفتگی را توضیح دهید؟


3- ماه گرفتگی را توضیح دهید؟


4-با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:                                                                                                                                                                      ب     خط عمود     الف

الف  - نام شعاع های مشخص شده را بنویسید؟

الف-                    ب-                                                            

ب- زاویه ی تابش و باز تاب را روی شکل مشخص کنید؟ و اندازه ی آنها را بنویسید؟5- نام وسایل زیر را بنویسید؟و ادامه ی پرتوهای نور در هر یک را رسم کنید.  الف-..........................                                                     ب- ..................6 - در یک روز تابستانی علی مشغول آب دادن گل ها بود و وقتی شلنگ آب رابه طرف خورشید گرفت نوارهای رنگی را مشاهده کرد . با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف- نام این پدیده چیست؟


7- دو سکه را در دو لیوان فلزی قرار داده ایم .در یکی آب ریخته ایم وهردولیوان رادر لبه ی میز قرار داده ایم .اگراز فاصله ی نسبتا دور به میز نزدیک شویم کرام سکه را زودتر می بینیم ؟علت را توضیح دهید؟8-امروزه امواج فرا صوت در پزشکی اهمیت بسیار دارد علت آن چیست؟  ۱۰-توضیح دهید در مناطق گرمسیر چگونه می توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد؟
12- امتداد شعاع های نور در شکل های زیر را رسم کنید:

 

13- مشخصات موج را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید؟14- امروزه امواج فرا صوت در پژشکی اهمیت فراوان دارد.علت آن چیست؟
15- شباهت و تفاوت های امواج صوتی و امواج الکترو مغناطیسی را بیان کنید؟


16- اگر تعدادی عدسی در اختیار شما قرار داده شود چگونه نوع آنها را مشخص می کنید؟توضیح دهید؟

شخصی در فاصله ی 5 متری مقابل آینه ی تختی ایستاده است.

الف- فاصله ی تصویر تا آینه چند متر است؟

ب- اگر شخص یک متر یه آینه نزدیک شود،فاصله ی تصویر تا جسم چند متر می شود؟چرا؟17-گرمادرکدام حالت ماده به روش رسانایی بهتر منتقل می شود؟چرا؟


 18 –چگونه می توان از اتلاف انرژی در خانه جلوگیری کرد؟(چها ر مورد را نام ببرید)


19-مادرزندگی روزانه ی خود از چه راه هایی می توانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟


20- مراحل موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟


21-اگر مقداری الکل بر روی دست خود بریزید وبه آن فوت کنید چه اتفاقی می افتد؟چرا؟


22- مفاهیم زیر را تعریف کنید:


پ- جسم شفاف:


ت- شکست نور:


ث- پاشیده شدن نور:


ج - کانون آینه:    

حرکت نوسانی:

- دوره:

ب- گرمای نهان ذوب:

...
نویسنده : alireza ranjbar بازدید : 83 تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1391 ساعت: 1:00