نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

نمونه سؤال علوم تجربی دوم راهنمایی بخش اول


1-جملات زیررابااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

الف- ذوب شدن یخ یک تغییر .............................است.(فیزیکی-شیمیایی)

ب-واکنش یک ماده با اکسیژن را ............................می گویند.

2-اجزای واکنش زیر را مشخص کنیدودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟                                              

                                             آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                           .............           14 گرم            8 گرم  3- شمع از چه ماده و چه عناصری ساخته شده است؟ وقتی می سوزد چه موادی تولید می شود؟4- جدول زیر را تکمیل کنید:


نتیجه    
روش آزمون    
آزمون شناسایی

    
    
مس موجود در یک محلول

    
دمیدن آن گاز در آب آهک    


    
    
نشاسته
5 - سوختن شمع و زنگ زدن آهن چه شباهت و چه تفاوتی با یکدیگردارند؟


6- وقتی  منیزیم می سوزدیعنی با اکسیژن هوا ترکیب می شود اکسید منیزیم که گرد سفید رنگی است با قی می ماند. معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید

و اجزای آن را مشخص کنید؟7- وقتی کاغذ می سوزد چه بر سر ذره های سازنده ی کاغذ می آید؟آیا تغییر دیگری نیز روی می دهد؟ توضیح دهید؟


8- اجزای واکنش زیر را مشخص کنید؟ودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟

                                                                                                               آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                                              .............           14 گرم            8 گرم  9- سرعت در واکنش های شیمیایی را تعریف کنید؟وبنویسید سرعت واکنش های شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد؟10- اگر بر روی مقداری جوش شیرین چند قطره آب بریزیم چه روی می دهد؟چرا؟ نوع تغییر را مشخص کنید؟5/111- علی بعد از انجام آزمایش باقی مانده ی آب اکسیژنه را در یک بطری نوشابه خانواده ریخت .نظر شما در مورد این کار او چیست؟ چرا؟


12 – در سه بطری دربسته گازهای اکسیژن، هیدروژن و کربن دی اکسید وجود داردبا. طراحی آزمایشی گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنید؟ 2


13 – مجید می گوید:(سیب درختی دارای نشاسته است)اما احمد با او موافق نیست. شما آزمایشی را بیان کنید تا  آنها  بتوانند جواب  درست را بدست آورند؟2نمره14-مفاهیم زیر  را تعریف کنید:


1- سوخت:

2- کاتالیز گر:

3- خواص شیمیایی:

4- اکسایش:

5-تغییر شیمیایی:

6- تغییر فیزیکی:

7-قانون پایستگی جرم:نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم1-جاهای خالی را با کلمات تکمیل کنید:


الف- به جسمی که در یک محیط موج ایجاد کند .......................... گفته می شود.

ب-رنگ های مختلف نورهنگام عبورازمنشورازهم جدامی شوند.به این پدیده ...................می گویند.

ج-تعداد نوسان های یک نوسانگردر ثانیه را .......................می گویند

د-عدسی ....................... شعاعهای نور را در یک جا جمع می کند و اجسام را بزرگتر نشان می دهد.      


2- خورشید گرفتگی را توضیح دهید؟


3- ماه گرفتگی را توضیح دهید؟


4-با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:                                                                                                                                                                      ب     خط عمود     الف

الف  - نام شعاع های مشخص شده را بنویسید؟

الف-                    ب-                                                            

ب- زاویه ی تابش و باز تاب را روی شکل مشخص کنید؟ و اندازه ی آنها را بنویسید؟5- نام وسایل زیر را بنویسید؟و ادامه ی پرتوهای نور در هر یک را رسم کنید.  الف-..........................                                                     ب- ..................6 - در یک روز تابستانی علی مشغول آب دادن گل ها بود و وقتی شلنگ آب رابه طرف خورشید گرفت نوارهای رنگی را مشاهده کرد . با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف- نام این پدیده چیست؟


7- دو سکه را در دو لیوان فلزی قرار داده ایم .در یکی آب ریخته ایم وهردولیوان رادر لبه ی میز قرار داده ایم .اگراز فاصله ی نسبتا دور به میز نزدیک شویم کرام سکه را زودتر می بینیم ؟علت را توضیح دهید؟8-امروزه امواج فرا صوت در پزشکی اهمیت بسیار دارد علت آن چیست؟  ۱۰-توضیح دهید در مناطق گرمسیر چگونه می توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد؟
12- امتداد شعاع های نور در شکل های زیر را رسم کنید:

 

13- مشخصات موج را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید؟14- امروزه امواج فرا صوت در پژشکی اهمیت فراوان دارد.علت آن چیست؟
15- شباهت و تفاوت های امواج صوتی و امواج الکترو مغناطیسی را بیان کنید؟


16- اگر تعدادی عدسی در اختیار شما قرار داده شود چگونه نوع آنها را مشخص می کنید؟توضیح دهید؟

شخصی در فاصله ی 5 متری مقابل آینه ی تختی ایستاده است.

الف- فاصله ی تصویر تا آینه چند متر است؟

ب- اگر شخص یک متر یه آینه نزدیک شود،فاصله ی تصویر تا جسم چند متر می شود؟چرا؟17-گرمادرکدام حالت ماده به روش رسانایی بهتر منتقل می شود؟چرا؟


 18 –چگونه می توان از اتلاف انرژی در خانه جلوگیری کرد؟(چها ر مورد را نام ببرید)


19-مادرزندگی روزانه ی خود از چه راه هایی می توانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟


20- مراحل موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟


21-اگر مقداری الکل بر روی دست خود بریزید وبه آن فوت کنید چه اتفاقی می افتد؟چرا؟


22- مفاهیم زیر را تعریف کنید:


پ- جسم شفاف:


ت- شکست نور:


ث- پاشیده شدن نور:


ج - کانون آینه:    

حرکت نوسانی:

- دوره:

ب- گرمای نهان ذوب:

  • مطالب مرتبط
  • معنی متن درس 7عربی دوم راهنمایی
  • نویسنده : alireza ranjbar بازدید : 76 تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1391 ساعت: 1:00
    برچسب‌ها :